αстромиф против войны. Война должна быть прекращена. Военные преступники должны предстать перед судом.

Императорский Лев устаревшее созвездие


Императорский Лев — «историческое» устаревшее созвездие южной небесной полусферы; отменено и не входит в список официальных.

История


Императорский Лев (CTEA Leo Palatinus) — маленькое созвездие из тусклых звезд между Водолеем и Орлом. Предложен Карлом-Джозефом Кёнигом в 1785 году. Аббревиатура CTEA в латинском названии созвездия означает «Карл Теодор и Элизабета Аугуста»: это работодатель астронома с супругою.

Автор написал такой комментарий к созвездию:

Carolo Theodoro et Elisabetha Augusta. Domus Comitium Palatinorum Rheni Solisbacensis Feliciter Regnantibus, Universae Serenissimae Domus Palatinae Sumis Honoribus Leo Palatinus Observationibus Coelestibus Definitus. In nova Costellatione Coelo Inlatus, et Favente Rev.mo et Excell.mo D. L. B. de Oberndorf Conf. et Status Ministro, Ord. Melit. Equite et demissime Oblatus. Die 4 Novembris 1785 a Carolo Joseph Koenig Astronomo Aulico

Сей льстивый текст переводится так (перевод Веры Мостовой):

В счастливое правление Карла Теодора и Елизаветы Августы пфальцграфским двором в Зульцбахе, к великой чести всего светлейшего пфальцграфского двора был открыт Императорский лев. Он причислен к новому созвездию на небе и при благоволении достопочтеннейшего и высочайшего сиятельнейшего епископа Оберндорфского, государственного и конференц-министра, рыцаря, смиренно представлен 4 ноября 1785 года Карлом Йозефом Кенигом, придворным астрономом.

Вариант названия — Палатинский Лев.

Созвездие не пользовалось популярностью и ныне прочно забыто.