αстромиф против войны. Война должна быть прекращена. Военные преступники должны предстать перед судом.

Василий Киприянов «библиотекарь»

Василий Киприянов (? — после 1723) — сподвижник Петра I, библиотекарь и книгоиздатель, картограф, основатель Московской гражданской типографии под надзором Якова Брюса. Потому что без надзора в этой стране нельзя.

«Тщаниями» Киприянова были изданы многие учебные пособия, книги, карты и таблицы для навигации и астрономии, «Книга Именуемая Календарь» (знаменитый «Брюсов календарь», приписывавшися самому Якову Брюсу, который только надзирал). В 1707 Киприянов издал под надзрением Я. В. Брюса (естественно) две больших гравюры: «Изображение глобуса земного» и «Изображение глобуса небесного», Globus Caelestis со следующим посвящением:

Изображение глобуса небесного. Глобус небесный иже осфере небесной в нем же изображения о констеляции астрорум фиксорум, сиреч о собрании всех яже суть твердь звезд и о их числе, величестве, именовании и течении. Изобразися Типом Повелением его царского величества в Москве в гражданской типогрфии, лета господня 1707 под надзрением его превосходительства Господина Генерала Лейтенанта Иакова Вилимовича Брюса тщанием Василия Киприанов.

Пояснение же к нему было следующее:

Глобус небесный, иже о сфере небесной, в нем же изображения оконстелляции астрорум фиксорум, сиречь о собрании всех яже суть твердь звезд и о их числе, величестве, именовании и течении.

Точности ради, Киприянов изобразил не глобус, а планисферу по зарубежным источникам для учебных целей.