αстромиф против войны. Война должна быть прекращена. Военные преступники должны предстать перед судом.

Почобут-Одляницкий литовский астроном и математик

Он был разумен от природы и ректорства достиг
. . . . . . .
Быў рэктарам у нашай альма-матар
Пачобут, ксёндз, вучоны i куратар
Абсерваторыi ўнiверсiтэцкай
Свяцiла!

Адам Мицкевич о Почобуте-Одляницком в поэме «Пан Тадеуш»

Мартин Почобут-Одляницкий (лит. Martynas Počobutas-Odlianickis, 1728—1810) — литовский астроном и математик, просветитель, ректор Главной виленской школы и директор Королевской обсерватории в Вильне, член Французской академии наук. Проявил себя толковым чиновником науки, а также и практикующим астрономом.

В 1777 году предложил созвездие Телец Понятовского в честь последнего польского короля Станислава Августа Понятовского.